Gujarati Wife

वाइफ ना गाल पर
गुलाब फूल मारशो तो

इंग्लिश वाइफ :
“यु आर सो नॉटी …..
पंजाबी वाइफ :
” तुसी वड़े रोमेंटिक
लगते हो …..

गुजराती वाइफ :

” शु गांडावेडा करे छे ?
गधेड़ा जेवा ….
आँख माँ वाग्यू होत तो….
????????.!????????????????


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: