Who was Katappa ? Complete bio data of Katappa.

Complete bio data of Katappa. The best supporting character of Bahubali.
BIO – DATA of Katappa

नाम : कटप्पा
पिता : ऊथप्पा

दादा : विरप्पा 

परदादा : नागबलिप्पा

माता : सनीलीयोप्पी

अटक : गेलसप्पा

सरनामु : मु. हडप्पा 

             तालुको-गोलगप्पा

             जिल्लो-चोरप्पा 

             देश-पातालदेश

जन्म तारीख : 31/2/5035 (ई.पूवेँ)

जन्म तिथि : अधिक आसो सुद – अमास

धंधो : मारा-मारी, कापा-कापी, धबा-धबी, झीका-झीकी 

नोकरी : महिष्मतीनगरी मा महिषापति 

भाई : 2 (बे) काकबलिप्पा, बलिप्पा 

बहन :3 (त्रण) अजप्पी, गजप्पी, महिषी 

मोसाळ : संशोधन चालु छे….

……………????


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: